DERNEKLERİMİZE MÜJDE !

Derneklerimize Müjde..

Genel Kurulumuzda derneklerimizi yakından ilgilendiren Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması yönünde çalışmamız olduğunu söylemiştik.
Uzun süren çalışmalarımız sonucu, Yasada değişiklik talebimiz CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi tarafından kanun teklifi olarak meclise sunuldu.
Yasa geçmesi halinde;
1- Derneklerimiz artık stopaj beyannamesi vermeyecek.
2- Bugüne kadar tahakkuk etmiş gelir vergisi,stopaj ve ceza tarhiyatlarının terkin edilmesi (Borçların silinmesi) sağlanacaktır.
Yasanın meclisten geçmesini ümit ediyor,emeği katkısı olan CHP İstanbul Milletvekili Sn.Akif Hamza Çebi'ye teşekkür ediyorum.
Yasa teklifi ektedir.
Hayırlı uğurlu olması dileklerimle,
Halil Bakan
TOKDEF Genel Başkanı 
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ektedir. Gereğini saygılarımla arz ederim.
 
 
M. Akif HAMZAÇEBİ
İstanbul MilletvekiliGEREKÇE
 
Günümüzde Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), toplum yararına çalışan, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan, kar amacıgütmeyen, devletten ayrı hareket edebilen bir örgütlenme türüdür.Birleşmiş Milletler Teşkilatının da varlıklarını benimsediği, çalışmalarına izin verdiği, açıklamalarındasözünü ettiği STK’lar, demokrasiler için vazgeçilmez kuruluşlar arasında kabul edilmektedir.
Türkiye’de 2004 yılında Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile ülkemizdeki dernek, spor kulübü derneği, federasyon gibi sivil toplum kuruluşlarının sayısı ve nitelikleri hızla artmıştır.
Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere kişilerin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır.
Dernekler, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı artırmayı hedefleyen, toplumsal ve sosyal yaşamın en önemli aktörlerindendir. Dernekler genellikle gönüllülük esasıyla, son derece kıt mali kaynaklarla, genellikle sadece üye aidatları, bağış ve yardımlarla sosyal fayda üretmek için çabalayan kuruluşlardır.
İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının verilerine göre Türkiye’de faal durumda 111.775, feshedilmiş durumda 173.817 dernek bulunmaktadır. 2016 yılı sonu itibarıyla 11 milyon 28 bin 976 üyesi bulunan, özellikle son yıllarda ekonomide yaşanan sıkıntılara paralel olarak yardım, bağış ve aidat gelirlerinde büyük düşüş yaşanan derneklerin birçoğu kapısına kilit vurmakla karşı karşıya kalmıştır. Birçok dernek kira ödeyemediği için faaliyetlerini gönüllü üyelerin işyerlerinde ya da yine hayırseverler tarafından kira alınmaksızın kendilerine tahsis edilen bürolarda yürütmektedir. Kira ödeyen ya da kira ödemediği halde emsal kira uygulamasıyla zorunlu olarak stopaj ödeyen dernekler zor duruma düşmektedirler. Bu dernekler istihdam ettiği bir personelin bulunmaması nedeniyle kira ödemesinden yapılacak stopaj için mali müşavire ücret ödemek zorunda kalmakta, bu da zaten gelir kaynakları kısıtlı olan derneklere bir mali yük getirmektedir. Stopajın kaldırılması nedeniyle kira ödemesi mal sahibi tarafından beyan edileceğinden Devlet açısından herhangi bir vergi geliri kaybı söz konusu olmayacaktır.
Kanun teklifiyle, toplum yararına ve demokrasinin gelişmesi adına gönüllülük ilkesiyle çalışan derneklerdenherhangi bir personel çalıştırmayanların kira ödemelerindenyapılan stopajın kaldırılmasıyla bürokratik güçlükler ve mali müşavir ücretinden kaynaklanan ek mali yük kaldırılmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile 21.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde değişikliğe gidilerek herhangi bir personel çalıştırmayan derneklerin kira giderlerinden alınan stopaj vergisi kaldırılmaktadır.
MADDE 2- Birinci maddede yapılan düzenlemeye ilişkin geçiş düzenlemesidir.
MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir.
31.12.1960 TARİH VE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1-31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinin (a) alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“(Herhangi bir personel istihdam etmeyen derneklerin yapacağı ödemeler hariç.)”
MADDE 2-  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.
Geçici Madde 87- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinin (a) alt bendindeki parantez içi hükmü kapsamına gren dernekler adına yapılmış olan gelir vergisi, stopaj ve ceza tarhiyatları terkin edilir, tahsil edilenler iade edilmez.
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
Ek alanı